Preduzeće “GEOSTIM” iz Beograda registrovano je za stručne, naučne i tehničke delatnosti, istraživanje, eksploataciju i promet mineralnih sirovina, nabavku i upotrebu eksplozivnih materija za sopstvene i potrebe trećih lica i eksploataciono bušenje.

Preduzeće “GEOSTIM” d.o.o. pruža usluge korespodrncije i kompletnog vođenja postupka sa svim institucijama od početka do "odobrenja za izvođenje radova" po glavnom rudarskom projektu.

Geološki inženjering obuhvata:
1. Projektovanje i izvođenje prospekcijskih, osnovnih i detaljnih geoloških istraživanja sa izradom Projekata;
2. Prospekcijske radove, geološko kartiranje terena i istražnih radova, uzimanje uzoraka za delimična i kompletna: mineraloško-petrografska, hemijska, fizičko-mehanička i tehničko-trehnološka ispitivanja svih vrsta čvrstih mineralnih sirovina;
3. Obradu rezultata laboratorijskih ispitivanja sa njihovim tumačenjem i izradom Izveštaja
4. Izaradu tematskih karata
5. Izrade Elaborata o rezervama i kvalitetu mineralnih sirovina sa njihovom verifikacijom pred nadležnom Komisijom za Rezerve Republike Srbije;
6. Procene vrednosti ležišta mineralnih sirovina
7. Nadzora nad izvođenjem geoloških istraživanja
8. Izradu Tehničkih kontrola Projekta osnovnih i detaljnih geoloških istraživanja

Postupak za dobijanje Saglasnosti na studiju obuhvata:
1. Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije
2. Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja eksploatacije
- Upitnik uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o procene uticaja na životnu sredinu
3. Izradu Studija o proceni eksploatacije mineralnih sirovina na životnu sredinu.

Rudarski inženjering obuhvata:
I) Investiciono-tehničku dokumentaciju :
1) Izradu prethodnih Studija opravdanosti eksploatacije mineralnih sirovina
2) Izradu studija izvodljivosti eksploatacije ležišta mineralne sirovine;
3) Izradu dugoročnih programa eksploatacije;
4) Izradu godišnjih operativnih planova.
II) Rudarski projekti:
1. Izradu glavnih rudarskih projekata eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina;
2. Izradu dopunskih rudarskih projekata eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina
3. Izradu tehničkih rudarskih projekata eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina
4. Izradu tehničkih rudarskih projekata za eksploataciju mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala;
5. Izrada rudarski projekat na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina
6. Izrada uprošćenih rudarskih projekata.
III) Izradu Projekata sanacije i rekultivacije površinskih kopova mineralnih sirovina;
IV) Nadzora nad izvođenjem rudarskih radova
V) Izradu Revidentskih Izveštaja sa Revizionom klauzulom, svih vrsta rudarskih Projekata

1. Projektovanje i izvođenje bušačko-minerskih radova u rudarstvu i građevinarstvu (Rešenje ministarstva unutrašnjih poslova (Odobrenje za nabavku i upotrebu eksploziva.pdf)
2. Nadzor nad izvođenjem bušačko-minerskih radova u rudarstvu i građevinarstvu
3. Merenja seizmičkih potresa nastalih usled miniranja
4. Izrade Studija uticaja miniranja na okolne objekte